บทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

 

(1) พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง
  อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
  ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา
  มุนินโท ตันเตชะสา
  ภะวะตุเม

ชะยะมังคะลานิ

(2) มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะ
  มักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะ
  วิธินา ชิตะวา
  มุนินโท ตันเตชะสา
  ภะวะตุเม

ชะยะมังคะลานิ

(3) นาฬาคิริง คะชะวะรัง
  อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ
  สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา
  ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม
 

ชะยะมังคะลานิ

 
(4) อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุรารุณันตัง
  ธาวันติโยชะนะปะถัง คุลิมาละวันตัง
  อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา
  มุนินโท ตันเตชะสา
  ภะวะตุเม

ชะยะมังคะลานิ

(5) กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง
  อิวะ คัพภินียา
  จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง
  ชะนะกา ยะมัชเฌ
  สันเตนะ โสมะวิธินา
  ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม
 

ชะยะมังคะลานิ

 
(6) สัจจัง วิหายะ
  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง
  อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต
  ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม
 

ชะยะมังคะลานิ

 
(7) นันโทปะนันทะ ภุชะคัง
  วิพุธัง มะหิทธัง
  ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ
  ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา
  ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม
 

ชะยะมังคะลานิ

 
(8) ทุคคะหะทิฏฐิ ภุชะเคนะ
  สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง
  วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะวิธินา
  ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม
  ชะยะมังคะลานิ  
Posted in ไม่มีหมวดหมู่