หลักการตั้งโต๊ะหมู่บูชา

หลักการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธ หรือ หิ้งพระ โดยการหันหน้าพระพุทธ (พระประธาน) ไปในทิศทางที่เป็นมงคล

ในตำรา สายมอญโบราณ แนะนำว่า การตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธ หรือ หิ้งพระ ถ้าเราหันหน้าพระไปในทิศที่เป็นมงคลก็จะเป็น สิริมงคล ต่อตัวเองและครอบครัว ซึ่งทิศที่เป็นมงคล มีดังนี้

ทิศ ตะวันออก      = ธุรกิจการค้า การงาน เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ  = มั่งคั่ง ร่ำรวย เป็นเศรษฐี
ทิศ เหนือ  = อยู่เย็นเป็นสุข

ทิศที่ไม่ดี ไม่ควรหันหน้าพระประธานไป คือ

ทิศ ใต้   = ขาดทุน ยากจนลงเรื่อยๆ
ทิศ ตะวันตก     = เกิดการเจ็บป่วย ผิดหวัง สูญเสีย มีแต่ความทุกข์
ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ = ผู้มีอำนาจวาสนาจะลดน้อย ถอยลงเรื่อยๆ
ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้   = จะมีแต่คดีความ มีแต่ความทุกข์ ตลอดเวลา
ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ  = ทำให้จิตใจไม่ปกติ คิดสิ่งใดก็ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอด รวนเร มักเปลี่ยนใจบ่อยๆ

ตะวันออกเฉียงเหนือ
มั่งคั่ง ร่ำรวย
เป็นเศรษฐี

ตะวันออก
การงานเจริญรุ่งเรือง

ตะวันออกเฉียงใต้
อำนาจวาสนา
จะลดน้อยลงเรื่อยๆ 

เหนือ
อยู่เย็นเป็นสุข

ใต้
มีแต่ขาดทุน ยากจน 
ลำบากลงเรื่อย

ตะวันตกเฉียงเหนือ
จิตใจไม่หนักแน่น รวนเร 
เปลี่ยนใจง่าย

ตะวันตก
เจ็บป่วย ผิดหวัง 
สูญเสีย ทุกข์หนัก

ตะวันตกเฉียงใต้
มีแต่คดีความ
และ ความทุกข์ร้อนใจ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่